Kasutustingimused

Neid tingimusi muudeti viimati 23. jaanuaril 2023

Seda veebisaiti haldab Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti äriregistri kood 11019965, Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, tütarettevõtja („MSD“), ja see on mõeldud kasutamiseks Eesti residentidele, kes on 18-aastased või vanemad, kusjuures mõned veebisaidi osad on mõeldud kasutamiseks ainult pärast registreerumist tervishoiutöötajatele, proviisoritele või farmatseutidele, kes tegutsevad oma majandus- või kutsetegevuses.

Seda veebisaiti kasutades nõustute, et teile kohalduvad sellel lehel olevad kasutustingimused („kasutustingimused“) ja te nõustute neid täitma. MSD jätab endale õiguse aeg-ajalt kasutustingimusi muuta, kui see on vajalik kohaldatavate seaduste või määruste või praktika või veebisaidi sisu või kasutamise muudatuste järgimiseks, ja esitab sellel lehel teate nende muudatuste kohta, sealhulgas kuupäeva, millal need jõustuvad. Kasutustingimused on igal ajal ligipääsetavad selle veebisaidi iga lehe allservas oleva lingi „Kasutustingimused“ kaudu, kus saate ka kasutustingimusi salvestada ja taasesitada. Kasutustingimused on kättesaadavad eesti keeles.

Sellel veebisaidil leiduvat teavet ei tohi tõlgendada kui nõuannet või soovitust teie enda või teiste inimeste tervist puudutavate otsuste langetamiseks või tegevuste tegemiseks. Kui te olete patsient, peate tervist puudutavates küsimustes või enne raviotsuse tegemist nõu pidama arsti või mõne muu kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga. Kui te olete arst või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja, siis pidage silmas, et käesoleval veebisaidil toodud teave ei ole mõeldud asendama teie enda meditsiinilist hinnangut, mida on tarvis rakendada sellel veebisaidil toodud teabe hindamiseks.

Kuigi MSD on teinud mõistlikke pingutusi, et sellel veebisaidil toodud teave oleks täpne, terviklik ja ajakohane, siis loobub MSD selgesõnaliselt sellise teabe täpsuse, terviklikkuse ja ajakohasuse garanteerimisest ja kinnitamisest. KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL LUBATUD SUURIMAS ULATUSES ON SELLEL VEEBISAIDIL OLEV TEAVE ESITATUD „NAGU ON“ ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, MUU HULGAS KAUDSETE GARANTIIDETA KAUBANDUSLIKU KVALITEEDI KOHTA, SOBIVUSE KOHTA MINGI KINDLA EESMÄRGI JAOKS JA RIKKUMISTE PUUDUMISE KOHTA.

Juhime tähelepanu, et juurdepääs teatud materjalidele ja teabele sellel veebisaidil on lubatud ainult ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele kooskõlas kohaldatava õigusega.

MSD jätab endale õiguse pakutav teenus ja sellel veebisaidil olev teave ilma ette teatamata eemaldada või seda muuta. MSD ei vastuta selle eest, kui see veebisait pole mingil põhjusel igal ajal või teatud aja jooksul saadaval.

Kohaldatava õigusega lubatud suurimas ulatuses välistab MSD igasuguse vastutuse mis tahes nõuete või kahjude eest (ükskõik, kas sellised nõuded või kahjud olid etteaimatavad, teada vmt ja ükskõik, kas need on seotud hooletusega, lepingu rikkumisega või millegi muuga), mis tulenevad selle veebisaidi või sellel veebisaidil sisalduva teabe, sisu või materjalide kasutamisest või on sellega seotud.

Mitte miski käesolevates kasutustingimustes ei välista ega piira MSD vastutust teise poole surma või tervisekahjustuse põhjustamise korral või muudel juhtudel, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, ega mis tahes muud vastutust, mida kohaldatav õigus ei luba piirata ega välistada.

MSD võib sellel veebisaidil koguda teie isikuandmeid läbi registreerumisprotsessi või muul viisil. Palun vaadake MSD ülemaailmseid interneti privaatsustingimusi, et teada saada, kuidas kaitseme teie isikuandmeid, ning MSD ülemaailmseid elektroonilise jälgimise tegevuspõhimõtteid selle kohta, milliseid küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid meie veebisaidid, veebirakendused ja muud võrguteenused kasutavad ja kuidas saate küpsiseid oma arvutis või mobiilseadmes kontrollida. Teie vastutate selle veebisaidi kaudu MSD-le edastatavate kõikide oma isikuandmete õigsuse eest.

Kui registreerute veebisaidil konto loomiseks, saate oma konto ja kõik muud isikuandmed igal ajal kustutada järgneva lingi kaudu: https://dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=69. Juhime tähelepanu, et kui otsustate oma konto kustutada, tähendab see, et MSD süsteemidest kustutatakse kõik teie isikuandmed (vastavalt privaatsustingimustele) ja MSD ei saa enam teiega suhelda (te ei saa teavet sündmuste ja konverentside kohta ega koostööpakkumisi). Teil on võimalus kasutada oma õigust konkreetsete isikuandmete kustutamisele (välja arvatud privaatsustingimustes kirjeldatud juhtudel).

Kui välja arvata teie isikuandmed, läheb kogu teabevahetus ja materjalid, mille te veebisaidile või läbi veebisaidi edastate, sealhulgas andmed, kommentaarid, küsimused, ettepanekud, ideed, käsitlused, oskusteave, tehnoloogiad jms, MSD omandisse (mis tähendab, et sellise teabevahetuse ja materjalide intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused, antakse üle ja litsentsitakse automaatselt ja tagasivõtmatult MSD-le suurimas võimalikus kohalduva õiguse alusel lubatud ulatuses alates sellise teabevahetuse või materjalide veebisaidile edastamise hetkest kuni vastavate õiguste kehtivusaja lõpuni ja te nõustute hoiduma selliste õiguste teostamisest, samuti nõustute hoiduma takistamast MSD-l talle käesolevaga üle antud ja litsentsitud õiguste kasutamist; sellised õigused antakse üle ja litsentsitakse tasuta). Muu hulgas võib MSD sellist teabevahetust ja materjale vabalt kasutada, avalikustada, reprodutseerida, muuta, avaldada ja levitada ilma mis tahes piiranguteta, sealhulgas ilma vajaduseta näidata teid autorina.

Käesolev veebisait võib anda teile teavet kolmandatelt isikutelt või läbi linkide teistele veebisaitidele. Sedalaadi teavitused ja lingid on leitavad kogu veebisaidi ulatuses. MSD ei kontrolli kolmandate isikute poolt pakutavat teavet ja nende teiste veebisaitide sisu, millele lingid suunavad, ega ole selle eest vastutav.

See veebisait võib sisaldada „tulevikku suunatud avaldusi“ USA 1995. a eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse safe harbor sätete tähenduses. MSD ega teised MSD grupi ühingud ei võta kohustust ühtegi tulevikku suunatud avaldust avalikult ajakohastada, ükskõik kas tegemist on uue teabega, tulevaste sündmustega või muuga. Täiendavad asjaolud, mis võivad põhjustada tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatust, on leitavad viimasest majandusaasta aruandest vormil 10-K ja äriühingu teistest dokumentidest, mis on esitatud väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja on kättesaadavad aadressil www.sec.gov.

Kõik sellel veebisaidil esinevad kaubamärgid, logod, kujundused, reklaamlaused ja tootekujundused, olenemata sellest, kas need kuvatakse suures kirjas, kursiivis, kaubamärgi sümboliga või mitte, kuuluvad MSD-le või teistele MSD grupi ühingutele või kasutatakse neid litsentsi alusel. See veebisait võib sisaldada ka MSD-le ja/või teistele isikutele kuuluvaid patente, ärisaladuse alla kuuluvat teavet, tehnoloogiaid, tooteid, protsesse või muid varalisi õigusi või viidata nendele. Teile ei anta õigust ega litsentsi ühelegi MSD või teise isiku kaubamärgile, patendile, ärisaladusele, tehnoloogiale, tootele, protsessile ega muule varalisele õigusele.

Teil ei ole õigust levitada, muuta, edastada, taaskasutada, postitada ega kasutada selle veebisaidi sisu avalikel või ärilistel eesmärkidel (sh teksti, pilte, heli- või videosalvestisi) ilma MSD kirjaliku nõusolekuta. Kõik, mida sellel veebisaidil näete või mida sellelt loete, on kaitstud autoriõigustega, kui pole teisiti märgitud, ja seda ei tohi ilma MSD kirjaliku nõusolekuta kasutada, välja arvatud kasutustingimustes või veebisaidil sisalduvas tekstis või kohaldatavas õiguses toodud juhul. MSD ei taga ega kinnita, et sellel veebisaidil kuvatavate materjalide kasutamine teie poolt ei riku selliste kolmandate isikute õigusi, kes ei kuulu MSD-le ega ole MSD-ga seotud.

Kuigi MSD võib aeg-ajalt veebisaidil olevaid arutelusid, vestlusi, postitusi, edastusi, teadetetahvleid jms jälgida või läbi vaadata, ei ole MSD-l kohustust seda teha ja ta ei võta vastutust, mis tuleneb mis tahes sellise veebilehe või utiliidi sisust või mis tahes kolmanda isiku veast, au teotamisest, halvustamisest, laimust, tegematajätmisest, valetamisest, ebasündsusest, pornograafiast, roppusest, ohust või ebatäpsusest, mis sisaldub veebisaidi lehtedel või utiliitides olevas teabes. Teil on keelatud postitada ja edastada mis tahes ebaseaduslikke, ähvardavaid, halvustavaid, au teotavaid, ebasündsaid, skandaalseid, sütitavaid, pronograafilisi ja roppe materjale või mis tahes materjale, mis võivad kujutada endast või soodustada käitumist, mida loetakse kuriteoks, mis võib kaasa tuua tsiviilvastutuse või muul viisil rikkuda mis tahes seadust.

MSD jätab endale õiguse peatada või sulgeda iga konto, mille olete sellel veebisaidil loonud, juhul kui rikute kasutustingimusi.

Kasutustingimustele ja veebisaidi kasutamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

MSD kontaktandmed ja muud andmed on järgmised:
Merck Sharp & Dohme OÜ
Eesti äriregistri kood: 11019965
KMKR nr: EE100894417
Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti
E-posti aadress: msdeesti@merck.com